Team

               

Aagam Mehta                   Abhishek Jani                      Antara Roy                   Kunjala Rupala

               

Neelanshi Varia                Nidhi Davawala                   Prahar Modi                         Ravi Savlani

     

Siddharth Pogul                  Smit Thakkar